ПРОЕКТ „ПАЗИТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ“

Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България“ в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот“, в изпълнение на Договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата

БЕНЕФИЦИЕНТ: БИБЛИОТЕКАТА ПРИ НЧ ПРОСВЕТА 1925 – МЕЗДРА

ДОНОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ: ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛНИ БИЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ

НАСОКА: ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 3:

Иновативни образователни дейности, допълващи учебната програма с цел по – лесно усвояване на учебния материал чрез използване на ИКТ и онлайн ресурси

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

ученици от 6 а и 6 б класове на ОУ „Христо Ботев“ – гр. Мездра

ПАРТНЬОРИ:

Библиотеката при НЧ Просвета 1897, с. Долна Кремена и библиотеката при НЧ Просвета – Ребърково 1925

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

 • # Образователна подкрепа за програмите по БЕЛ и История в 6 клас;
 • # Използване на ИКТ и онлайн ресурси за по – лесното им усвояване;
 • # Проучване, съхраняване и популяризиране на българската история, култура и традиции
 • # Осигуряване на краеведска информация и попълване на краеведския фонд

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ

 • ДЕЙНОСТ 1:

  1. Обучение и работа с ИКТ и онлайн ресурси;
  2. Обучение и работа по теренни краеведски проучвания;
  3. Обучение за работа с периферна и комуникационна техника;

 • ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

  1.Създаване на база данни по Краезнание: е-родословни дървета, фолклор, история на селището, топонимия.

 • ДЕЙНОСТ 2:

  1. Теренни записи и проучвания в с. Долна Кремена;
  2. Теренни записи и проучвания в с. Ребърково;
  3. Посещение на АК „Калето“
  4. Посещение на РИМ и отдел „Краезнание“ на РБ „Христо Ботев“ – гр. Враца

 • ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

  1. Структуриране на съдържанието в е-пътеводител;
  2. Дигитализиране на записите на интернет страницата на читалището;
  3. Предоставяне на записите на страницата на ОУ „Христо Ботев“ и социалните мрежи

 • ДЕЙНОСТ 3:

  1. Състезание „Аз обичам моя роден край“
  2. Място на провеждане – ОУ „Христо Ботев“

 • ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

  1. Придобити знания за местните говори и родната история;
  2. Презентиране на е-пътеводител на краезнанието

ФИНАНСИРАНЕ

ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ:
2 000 лв.

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЧИТАЛИЩЕТО:
400 лв.

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ПАРТНЬОРИТЕ:
50 лв.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:
2 450 лв.

СРОК НА ДОГОВОРА:

01.04.2018 г. – 20.10.2018 г.

Дигитална библиотека

Фолкор

Празнични обреди, Семейни празници, Словесен фолкоро, Легенди и Песни

Диалектен речник

Особености на правоговора и правописните правила в северозападните говори от селата Д. Кремена, Ребърково и Мездра

Фотоархив

Усмивки от старите ленти и видео

Дигитални записи

Аудио записи от селата Долна Кремена, Ребърково и Мездра